Fondex hân hạnh là đơn vị tài trợ cho khóa học.

Trading chuyên nghiệp – Góc nhìn liên thị trường

Khóa học do Thạc Sỹ Lê Bảo Khánh là người hướng dẫn học viên trong 2 ngày 03 & 04 tháng 2, 2018.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.